סינסתזיה

סינסתזיה    Flickr Hive Mind (more)  Preferences  Blackmagic has been improved to create a better viewing experience on mobile (and other) browsers. You can change the default in your preferences. -Nathan
 Favorites   Groups   Interestingness   Recent   Tags   Text   User   Advanced 
 Recent   Interesting   Timeline 

Welcome to Flickr Hive Mind. If you log into Flickr you will see your private photos and larger thumbnails. Where do these thumbnails come from? How are the photos licensed?
 (maddy.) Tags: synesthesia sinestesia synsthesie  synesthsie  sinestezi
 (eran.katz) Tags:

size:  - 

Hivemind: http://flickrhivemind.net/Tags/סינסתזיה Hits: 2 Pages: 1סינסתזיה

Pairs: 1 sinestezi,סינסתזיה synesthésie,Συναισθησία sinestesia,Συναισθησία synesthesia,synästhesie synesthésie,通感 synästhesie,Синестезия sinestesia,synesthésie Синестезия,סינסתזיה sinestezi,synästhesie sinestesia,synesthesia sinestesia,sinestezi

Users: eran.katz maddy.